شبیه سازی سدهای خاکی

شبیه سازی سدهای خاکی و انجام پروژه سدهای خاکی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) شامل:

  • مدلسازی انواع سد های خاکی (همگن، سنگریزه ای، CFRD)
  • تحلیل تراوش از بدنه و زیر سد با SEEP/W، ترسیم کانتورهای هد، فشار منفذی و گرادیان هیدرولیکی، تعیین دبی تراوش، تحلیل در شرایط یکنواخت و متغیر (آبگیری اولیه، تخلیه سریع، نوسان فصلی و …)
  • آنالیز پایداری شیب های بالادست و پاییان دست و محاسبه ضریب اطمینان بحرانی استاتیکی و شبه استاتیکی با SLOPE/W در شرایط مختلف کاربری سد
  • تحلیل تنش ها، کرنش ها وجابجایی ها در شرایط مختلف با SIGMA/W
  • تحلیل شبه استاتیکی و آنالیز لرزه ای با QUAKE/W
  • رسم داده های خروجی، تفسیر نتایج، نتیجه گیری و گزارش نویسی

جهت اطلاع از جزئیات پروژه های قابل انجام و نیز برآورد هزینه انجام آن ها با ما تماس بگیرید (مشاوره رایگان).

کلیدواژه ها: انجام پروژه سدهای خاکی، انجام پروژه درس سدهای خاکی، شبیه سازی سد خاکی، دانلود پروژه درس سدهای خاکی، دانلود پروژه سد خاکی، انجام پروژه سد های خاکی با Plaxis، انجام پروژه سد های خاکی با Geostudio، آنالیز تراوش سد خاکی، آنالیز تراوش پایدار، آنالیز تخلیه سریع، نشت سد خاکی، نشست سد خاکی، تحلیل لرزه ای سد خاکی