دانلود رایگان دفترچه راهنمای رسمی Plaxis

در این پست فایل های Pdf رسمی نرم افزار Plaxis ارائه شده اند. این فایل ها شامل معرفی نرم افزار، آموزش، دفترچه راهنما، معرفی مدل های رفتاری و اعتبارسنجی نرم افزار می باشند.